Radioflyveklubben Frederikssunds vedtægter

Opdateret 16. marts 2023

§1 Navn og formål.

Klubbens navn er Radioflyveklubben, Frederikssund, almindeligvis forkortet RFK, Frederikssund.
Formålet er at administrere en sammenslutning af personer med interesse for radiostyret modelflyvning
samt at fremme interessen for denne sport. RFK Frederikssund drives på frivillig, ulønnet basis.

§2 Medlemmer.

Som medlem optages personer med interesse for radiostyret modelflyvning, inden for det fastsatte medlemstal. Bestyrelsen beslutter hvem der optages.

Alle medlemmer af RFK, Frederikssund skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

Der kan udover det fastsatte medlemstal optages passive medlemmer i klubben. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Passive medlemmer kan blive aktive medlemmer uden at betale indskud.

Medlemskabet er gældende for en kontingentperiode.

Klubbens maksimale medlemstal fastsættes på den årlige generalforsamling.

Klubbens medlemmer kan på en generalforsamling udnævne et medlem til æresmedlem, som belønning for lang og aktiv indsats for RFK, Frederikssund.
Et æresmedlem er kontingentfri. Udnævnelse kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§3 Kontingent og indskud.

Kontingent og indskud fastsættes på generalforsamlingen, og indbetaling sker een gang årligt, og opkræves den. 1. maj.

Medlemskab af RFK, Frederikssund ophører ved restance efter 1/6.

Medlemmer der overskrider restancefristen kan blive medlemmer igen ved at betale nyt indskud foruden restancen.

Medlemmer der ved kontingentperiodens start opfylder et af følgende kriterier betaler ½ kontingent og intet indskud:

  • Medlemmer under 18 år.
  • Passive medlemmer

§4 Bestyrelsen.

Bestyrelsen skal varetage klubbens daglige drift, indenfor de på generalforsamlingen afstukne rammer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og består af 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges personligt, mens bestyrelsen selv udpeger næstformand, flyveleder, kasserer og sekretær blandt de fire øvrige.

Formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, mens tre medlemmer vælges i ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen. I tilfælde hvor yderligere supplering af bestyrelsen er nødvendig indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren, der hver for sig har adgang til klubbens midler. Bestyrelsesformanden og/eller kasserer kan ikke tegne et årligt samlet beløb, ud over budgetteret, større end 1/4 af klubbens formue (ved regnskabsstart).

§5 Forsikring

Klubbens medlemmer er forsikrede gennem medlemskab af Modelflyvning Danmark.

Gæster som benytter klubbens flyveplads skal være behørigt forsikrede, før tilladelse til flyvning kan gives.

§6 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes én gang årligt, i marts.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, med oplysning om dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af og i blandt de tilstedeværende medlemmer. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Man kan lade sig repræsentere på en generalforsamling gennem en fuldmagt. Fuldmagten hertil skal være skriftlig og udstedt direkte til et stemmeberettiget medlem eller til bestyrelsen. Eventuelle fuldmagter skal afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen træffer sine egne bestemmelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Lovændringer og eksklusion kræver 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Hvis et medlem kræver skriftlig afstemning skal dette ske. Hertil vælges ved håndsoprækning, et stemmeudvalg på to personer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller af 1/3 af klubbens aktive medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indeholde samme punkter som den årlige generalforsamling.

§7 Flyveplads

Klubben afholder udgifter til drift af flyveplads et passende sted i det nordsjællandske område.

Bestyrelsen bør til en hver tid sikre sig lejemålet forlænget en passende tid fremover.

§8 Frekvenser

Der må flyves på alle de i Danmark tilladte frekvenser. Ved flyvning på 27 MHz, 40 MHz og 35 MHz skal der benyttes frekvensklemmer.

§9 Radioflyveklubben Frederikssunds droneafdeling

RFK’s droneafdeling er en specialafdeling af Radioflyveklubben, Frederikssund. Der flyves fra modelflyvepladsen i Slangerup.

Alle skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

Alle medlemmer i Radioflyveklubben, Frederikssund er også medlemmer af droneafdelingen. Derudover kan man være særskilt medlem af droneafdelingen. Kontingentet fastsættes på Radioflyveklubbens generalforsamling. Medlemmer der kun er medlemmer af  droneafdelingen må kun flyve i Slangerup. De har ikke stemmeret på generalforsamlingen og betaler ikke indskud.

Medlemmer af droneafdelingen må gerne deltage i klubmøder og udvalgte arrangementer i hele klubben.

Der kræves intet certifikat for at flyve, men flyvningen skal foregå indenfor klubbens flyvepladsregler og gældende lovgivning på området.

Der nedsættes en Slangerup-gruppe der styrer aktiviteterne på pladsen ud fra de afstukne rammer af generalforsamling og bestyrelsen. Her kan droneafdelingens medlemmer også deltage.

Flyvetider er fastlagt af kommunen og skal overholdes og der skal altid tages behørigt hensyn til naboklubber og omgivelserne.

§10 Regnskab og revision

Regnskabet forestås i det daglige af kassereren.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres inden generalforsamlingen og offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

Revisionen består af to revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling. Desuden vælges en revisorsuppleant. Alle tre vælges for et år.

§11 Eksklusion

Når et medlem skønnes at have gjort sig skyldig i en handlemåde der kan skade klubbens anseelse eller interesser, eller hvis love og regler ikke overholdes, kan eksklusion finde sted.

Bestyrelsen træffer midlertidig afgørelse herom, og næste generalforsamling træffer endelig afgørelse.

§12 Klubbens opløsning

Klubben kan ikke opløses medmindre 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af opløsning er det den sidste bestyrelses opgave at afvikle klubben.

Eventuelle resterende aktiver anvendes til almennyttige/folkeoplysende formål.

§13 Overholdelse

Klubbens medlemmer skal overholde nærværende love, og ordensregler på pladsen, og påtale eventuelle overtrædelser overfor overtræderen og bestyrelsen.